top of page
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Bloemenkamp Training & Coaching (hierna te noemen opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening.

1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.Artikel 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 

Artikel 2. Totstandkoming van de opdracht


2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van opdrachtnemer of - indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. De schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging kan ook elektronisch geschieden. Tot dat moment is opdrachtnemer gerechtigd de aanbieding in te trekken.

2.2 Opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam van deze derde tegelijkertijd aan opdrachtnemer is verstrekt.

Artikel 3. Wijziging /intrekken van opdrachten

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht.

3.2 Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een training of aanverwante dienst kosteloos annuleren. Indien opdrachtgever tussen vier en twee weken voor aanvang annuleert, betaalt opdrachtgever de helft van het overeengekomen honorarium. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training of aanverwante dienst betaalt opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium. De annulering dient schriftelijk te geschieden.

3.3 Voor klanten geldt na ondertekening van de offerte een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Tot 14 dagen na ondertekening mag de klant de opdracht kosteloos intrekken.

Artikel 4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren overeenkomstig het gespecificeerde doel.

4.2 Voor zover mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de organisatie, procedures/ regels en andere voor de opdracht relevante informatie.

4.3 Opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 5. Prijs en betalingswijze

5.1 In de offerte wordt exacte opgave gedaan van de wijze waarop het totale offertebedrag is opgebouwd. In de offerte wordt altijd genoemd of er wel of geen BTW (21%) wordt berekend en of er wel of geen reiskosten (€ 0,30 per km.) worden berekend. Omdat Bloemenkamp Training & Coaching ingeschreven staat bij het CRKBO wordt geen BTW gerekend over activiteiten in het kader van training en coaching. Over activiteiten in het kader van ‘spel’ zoals trainingsacteren en theaterworkshops wordt wel BTW geheven.

5.2 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente per maand verschuldigd over het bedrag van iedere vertraagde betaling voor de periode vanaf 14 dagen na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede een bedrag ad € 25,- voor herinnerings- en administratiekosten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor andere schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen opdracht (exclusief eventuele BTW).

Artikel 7. Overmacht

7.1 Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan opdrachtnemer toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

7.2 Bij ziekte van opdrachtnemer is opdrachtnemer gerechtigd een vervanger te sturen of in overleg met opdrachtgever een andere datum vast te stellen voor uitvoer van de opdracht.

Artikel 8. Auteursrechten

8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer het auteursrecht op door opdrachtnemer beschreven teksten. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de uitgevoerde opdracht.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendomsrechten, octrooirechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1 Indien opdrachtgever onverhoopt een klacht heeft over de geleverde diensten, meldt opdrachtgever deze klacht schriftelijk bij mevrouw B.R.M. Bloemenkamp. De ontvangst van deze klacht wordt binnen 3 werkdagen bevestigd en een uitgebreide schriftelijke reactie door mevrouw B.R.M. Bloemenkamp volgt uiterlijk binnen 4 weken na melding. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot een oplossing kunnen komen, wordt verdere afhandeling van de klacht geregeld via advocatenkantoor Dirkzwager in Arnhem. De uitspraak van het advocatenkantoor is voor beide partijen bindend. Alle klachten worden door Bloemenkamp Training & Coaching vertrouwelijk behandeld.

 

9.2 Correspondentie over klachten wordt digitaal en voor minimaal 1 jaar bewaard op naam van de klant. Het systeem waarin de informatie wordt bewaard is met een wachtwoord beveiligd. 

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Download de Algemene voorwaarden

bottom of page